دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : هادی   وکیلی

پست الکترونیکی : h-vakili@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی / گرایش بالینی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عرفان اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عرفان اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عرفان

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی عرفان اسلامی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1383/02/01

هادی وکیلی

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^